Tennessee Tennessee New york Texas New york   Pennsylvania   Pennsylvania   Pennsylvania
 
Alabama Alabama Georgia Illinois Georgia Texas Ohio  
             
        Ontario